top_logo

פתיחת תיק נישואין

                                                 

 


יש להמציא המסמכים הבאים:  

 • תעודת זהות עם ספח.

 • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.

 • גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל. ותעודת גרושין.*

 • במידה והמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.

 • תעודת לידה .  

 • שלוש תמונות פספורט זהות (תמונות צנועות בלבד).

 • תעודת כשרות של המקום בו תיערך החופה.

 • תשלום אגרת נישואין (תיעשה במקום).  אגרת נישואין 708 ש"ח לסטודנט(עד גיל 30)  או חייל 425 ש"ח בהצגת מסמכים

 • במידה ואחד מבני הזוג אינו תושב פ"ת במשך ששת החודשים האחרונים עפ"י הרשום בתעודת הזהות, עליו להצטייד בתעודת

 

 • רווקות ממקום מגוריו, וכן תעודת נישואין של ההורים כנ"ל ותעודת לידה.לאחר פתיחת תיק נישואין, בני הזוג ישלחו שני עדים,

 

 • שאינם בני משפחה, להעיד על מצבם האישי (על העדים להצטייד בתעודה מזהה בעת מתן עדותם).

 

 

 • במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:
 • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.

 • תעודת נישואין  – הקודמת לגירושין.

 • תעודת נישואין של ההורים.

 • במידה והכלה גרושה על החתן להביא אישור מבי"ד רבני או מרב מוסמך שאינו כהן..

 • במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:
 • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים. 

 • תעודת נישואין  – הקודמת לפטירה.

 • עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות.