top_logo

זמנים המותרים ואסורים לחתונה

כבכל שנה הרינו מתכבדים להזכירכם כי אין עריכת נישואין בימי ספירת העומר וימי בין המצרים

 

(לבד מהפירוט הר"מ).

 

               

                  

 

 

 

 

 

ימי ספירת העומר:

 

חלים מיום רביעי, י"ד בניסן תשע"ט (19.4.19), מחצות היום ועד חג השבועות.

 

בתקופה הנ"ל היתר הנישואין הינו כדלהלן:

 

לבני עדות המזרח :

 

מותר להנשא מיום י"ט אייר (24.5.19) ואילך.

 

לבני עדות אשכנז:

 

כ"ט בניסן (4.5.19) – רק לאחר צאת הכוכבים.

 

 ל' בניסן (5.5.09) – רק עד חצות היום (שעה 12:00). 

 

י"ז אייר (22.5.19) – רק לאחר צאת הכוכבים.

 

י"ח אייר (23.5.19) – רק עד שקיעת החמה.

 

מיום ג', א' סיון (4.6.19) ואילך.

 

ימי בין המצרים:        

                                            

חלים מ-י"ז תמוז תשע"ט (20.7.19) ועד לאחר ט' באב (11.8.19) בתקופה הנ"ל היתר הנישואין

 

הינו כדלהלן:

 

לבני עדות המזרח :

 

מותר להנשא עד , כ"ט בתמוז (1.8.19) עד שקיעת החמה.

 

לבני עדות אשכנז:

 

אין היתר נישואין בכל התקופה הנ"ל.

 

 

יהי רצון שכל ימי האבל של עם ישראל יהפכו לימי ששון ושמחה בביאת גואל צדקנו אמן ואמן