top_logo

תעריפי האגרות

תשלום אגרת נישואין 796  

לסטודנט (עד גיל 30) או חייל 478 בהצגת מסמכים.

הוצאת עותק נאמן למקור של תעודת נישואין / כתובה 74 ₪  

מכבדים כרטיסי אשראי

 

לידיעתכם, הזכאים להנחה בשיעור 40% בפתיחת תיק הנישואין:

·         סטודנט/ית – לומד/ת במוסד להשכלה גבוהה לימודים אקדמאיים לתואר (אוניברסיטה, מכללה).

לא נחשבים קורסים למיניהם!

·         תלמיד/ת תיכון

·         חייל/ת בשירות חובה.

·         בת שירות לאומי.

·         בחור ישיבה

·         מקרה סעד – באישור הלשכה לשירותים חברתיים.

·         עולה חדש/ה – בשנתיים הראשונות לעלייתו בלבד

·         נכה – מ-50% נכות ומעלה.

 

הכל בצירוף תעודות ואישורים עדכניים בלבד!