top_logo

דו''ח מבקר המדינה

 דו''ח חמור של מבקר המדינה על שרותי הדת בישראל

מבקר המדינה השופט בדימוס מיכאל לינדנשטראוס פרסם  דו''ח חמור  בנוגע להתנהלות מערך שרותי הדת במדינת ישראל. בדו''ח נכתב כי משרדו בדק את אופן הפיקוח של הרבנות הראשית לישראל והמועצות הדתיות על הכשרות של מוצרי מזון המיוצרים ומשווקים בארץ,  הפיקוח על כשרות המזון-  בנושא  נתונה הסמכות לרבני העיר ולמועצת הרבנות הראשית (שבמסגרתה פועל אגף הכשרות), משרדנו מפקח כרגולטור על שירותי הדת הניתנים במועצות הדתיות, ובכלל זה בתחום הכשרות. המשרד לשירותי דת פועל להסדרת הנושא בשני מישורים מקבילים: בטווח הקצר : א.המשרד הכין נהלים מפורטים לעבודת משגיחי הכשרות והמפקחים. נהלים שיופצו לכל המועצות הדתיות אשר תחוייבנה לפעול על פיהן. נהלים אלו יועברו לרבנות הראשית לקבלת התייחסותה. ב. ניתוק הזיקה בין המשגיח למושגח באמצעות הנחיית המועצות הדתיות להעסיק את המשגיחים באמצעות ספק שירותי כשרות חיצוני. יש לציין שמספר מועצות דתיות פועלות בחיוב לאור הדו"ח ע"מ לנתק זיקה בין המשגיח למושגח כגון רחובות , פ"ת ועוד בטווח הארוך: הקמת גוף כשרות ממלכתי ארצי שיעסיק את כלל משגיחי הכשרות בארץ.