top_logo

תהליך קבלת כשרות לעסק

על מנת לקבל תעודת כשרות לעסק חייבים:

  • יש להגיש בקשת כשרות במחלקת הכשרות בין השעות 8:30-14:00
  • ניתן להוריד את הבקשה מהאתר ברובליקת "טפסים" ולשלוח בפקס 03-9305741 
  • חשוב לדאוג שכל המוצרים שירכשו לעסק יהיו בכשרות ראויה
  • להקפיד שכל מוצרי הבשר הם על פי הרשימה שאושרה ע"י הרבנות פ"ת
  • לאחר פיקוח של רב המדור תתבצע הכשרה (אם צריך)
  • יוצב משגיח בהתאם לבדיקתו והנחייתו של הרב האחראי על הכשרות
  • לשלם אגרת כשרות
  • תונפק תעודת כשרות

התקדמות תהליך זה מותנית בקיום התנאים לעיל 

לתאום אפשר לקבוע עם פרסיק ינון- 054-5904030