top_logo

דרכי גישה לערים סמוכות

 

מחלקת עירובין:

הרב מנגל אברהם שליט"א-  רב מפקח מחלקת עירוב פתח תקווה

נייד : 054-7717269

 

אסור מן התורה להוציא איזה דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, או להכניס דבר מרשות הרבים לרשות היחיד, כל שעוקר מרשות אחת ומניח ברשות השניה. וכן אם עוקר חפץ ברשות הרבים, ואחר שהעבירו ד' אמות ברשות הרבים הניחו, חייב משום מוציא. ומדברי סופרים אסור אף אם עקר ולא הניח, או הניח ולא עקר. (ילקוט יוסף שבת כרך ה עמוד קסא). על ידי עירוב ניתן לתקן את "רשות הרבים" כדי שתהפוך להיות "רשות היחיד", ועל ידי כך יהיה מותר לטלטל בתוכה חפצים בלא הגבלה, וכן יהיה מותר לטלטל חפצים מתוך הבתים והחצרות אליה ולהיפך.

 

להלן התייחסות הלכתית לכל יציאה בשבת מתחום העיר פתח תקווה:

1. היציאה מרחוב ז'בוטינסקי לכיוון בני ברק מותרת גם בנשיאת חפצים, יש עירוב מחובר עם בני ברק משני צידי הכביש.

2. יציאה לגבעת שמואל אפשרית מרחוב הסיבים, לכיוון גבעת שמואל, מותרת גם בנשיאת חפצים, יש חיבור בערוב בין פ"ת לגבעת שמואל.

אסור לחצות בשדות אלא רק על הכביש מרחוב יצחק רבין לכיוון רחוב טובה ושמשון דרנגר עד כיכר רחוב הסיבים.

הבאים מרחוב העצמאות או רחובות מקבילים, יגיעו עד לרחוב יצחק רבין ויפנו לכיוון רחוב הסיבים ומשם לרחוב טובה ושמשון.

3. ביציאה מרחוב רבין דרומה לכיוון קרית-אונו ולישמח-משה ובית החולים "תל-השומר", יש חיבור על הגשר.

4. כביש "מכבית" נמצא מחוץ לעירוב, אסור לשאת חפצים, מותר ללכת בלי עירובי תחומין. אלפיים אמה.

5. כביש "זרובבל" לכיוון גת-רימון וכפר-מעש, אין עירוב ואסור לשאת חפצים. הרוצים ללכת, צריכים לעשות עירובי תחומין.

6. מהדר-גנים וגני-הדר לכיוון אלעד אין עירוב. אסור ללכת.

7. מכפר-אברהם לכיוון ראש-העין אסור ללכת, אין עירוב. מותר 2000 אמה ללא חפצים.

8. מצומת סגולה לכיוון הוד השרון, אסור ללכת אין עירוב.

10. כביש הרב מלכה, לכיוון צפון רעננה, אין עירוב, אסור ללכת.

11. כביש גהה, לכיוון צפון רעננה אסור ללכת אין עירוב.

12. כביש ז'בוטינסקי, לכיוון אזור התעשייה, הצד הצפוני של העיר פ"ת, אין עירוב, אין לטלטל, מותר ללכת עד אלפיים אמה.

13. שכונת ח-ן הצפון נמצאת בגבול העירוב ולכן אסור לשאת חפצים ומחוץ לגבול, מותר ללכת 2,000 אמה.

14. לתושבי הדר-גנים ו-גני-הדר, המועצה הדתית השלימה בימים אלה חיבור העיר פ"ת עם מושב נחלים.

המעבר הוא דרך הטיילת גני הדר (סוף מנחם בגין) עולים על הטיילת והגשר מעל כביש מכבית וממשיכים בטיילת לכיוון נחלים.

אחריות הרבנות פתח תקווה על תקינות העירוב הינה עד לחיבור עם מושב נחלים. יש לוודא באופן אישי תקינות העירוב במושב