top_logo

אחדות האם בהכרח זה אחידות ?

 "שלוש שלומות הן" - שלוש בחינות של הופעת השלום, שלוש קומות המופיעות האחת על גבי חברתהשלום קדירה המפרידה וחוצצת בין האש השורפת לתבשיל, הרי שבדרך לשלום חייבים לחצוץ ולהפריד בין הבחינות השונות, ועל ידי כך מושג שלום. זוהי הבחינה האחת. שנייה להשלום נהר השוטף בעוצם זרימתו את הכול, בולעו ובוללו. הבחינות השונות מוותרות על הזהות העצמית שלהם על מנת להשיג זרם שוטף לאותה מטרה. ואולם, השלום הגדול הוא שלום הציפור הראיה מלמעלה את כל חלקי המציאות, אשר מלמטה נראים הם כְּצרים זה לזה, אך ממעוף הציפור הסוקר את הכול בסקירה עליונה, מתברר השלום המתאים, ההרמוני, שבו משובצים חלקי המציאות כולם ליופי אצילי.

 


זאת צריכה להיות כוונתם של החולקים - להשלים זה את זה, ולגרום לכך שדרך המחלוקת יתבררו כל צדדי הדעות והמציאות. בדרך זו יחיו כולם בשלום זה עם זה. לכן אם נראה שהאהבה והרעות נוהגים בין החולקים, ומקיימים בזה מה שנאמר "האמת והשלום אהבו", סימן הוא שמחלוקתם לשם שמים היא . כך גם רב ותלמיד שנעשו שונאים זה לזה מתוך עיסוק רותח בתורה, אם בסופו של דבר תגבר ביניהם האהבה - אות היא שמחלוקתם לשם שמים היא.

ובעזרת ה' נזכה, שכל מחלוקותינו יהיו לשם שמים.

לכל הכתבות