top_logo

ראש המועצה הדתית

 בס"ד כסלו תשפ"א

  

 

פתח תקוה הינה עיר קהילה המהווה דוגמא לפלורליזם וכבוד הדדי בין תושביה.

 

זה לצד זה חיים כאן תושבים וותיקים לצד משפחות צעירות שבחרו בעיר פתח תקוה להיות להם לבית, חילונים לצד שומרי מסורת ודתיים שאורחות חייהם שונים זה מזה אך שוררת ביניהם סובלנות וערבות הדדית. כל אלו מהווים ביטוי לצביונה הייחודי של פתח תקוה.

 

לצד הוויה תרבותית- חילונית ישנה פעילות תורנית ענפה בעיר:

 

בפתח תקוה פועלים כ – 350 בתי כנסת, ו- 9 מקוואות. המועצה הדתית מתכננת השנה שיפוצים למספר מקוואות בעיר וכן בניית מקוואות חדשים למען רווחת התושבים בשיתוף פעולה מלא עם העירייה והעומד בראשה ראש העיר עו"ד מר רמי גרינברג הי"ו.

 

הפעולה הפורה של המועצה מתבטאת גם באירועים משותפים ובהם סדר פסח ציבורי, תפילה חגיגית ליום העצמאות, השתתפות בשיעורי תורה, סיוע בתקופת הקורונה למנייני חצרות, כדי לדאוג לנוחות, מאווררים, הצללות, כסאות ועוד. הגעלות כלים לפסח מעל 13 מוקדים, הרצאות תורניות, סיוע בשיעורי תורה ובתשמישי קדושה ועוד.

 

אתר האינטרנט החדש של המועצה הדתית מספק לקהל הרחב מידע על הפעילות הדתית בעיר ופותח לציבור החילוני צוהר לעולם, שעל פי רוב אינו מוכר לו. באתר ניתן למצוא מידע על הליכי נישואין, מקוואות, בתי עסק כשרים, חדשות, בתי כנסת ועוד.

  

 :אחתום בברכה והודאה כפי שאמרתי בערב בחירתי 

הריני נושא עיניי בתפילה ליושב במרומים שינחני בעצה טובה ונכונה ויחונני דעה בינה והשכל, ויתן בי כוח ובריאות איתנה כדי לבצע בנאמנות ובמסירות את תפקידי לטובתם ורווחתם של כל תושבי העיר, באופן שווה לכל המגזרים ובעזרת השם על ידי סיוע ושיתוף פעולה שיבוא מצד חברי המועצה נצליח כולנו יחד לבצע את השליחות הגדולה ולמלא את המשימה הנכבדה למען הרמת קרן התורה והיראה בעירנו לכבוד ולתפארת, והנגשת שירותי הדת לכל דורש.  לרגל מעמד חשוב ונכבד זה הרשו לי לומר לפניכם דבר תורה קצר פרשת פנחס: משה רבנו מבקש למנות אחריו מנהיג לעם ישראל ואומר: ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה שואל הכתב סופר: מה ההדגשה אשר אין להם רועה היה לי משה רבנו לומר כצאן ללא רועה או לחילופין בלי רועה והסביר הכתב סופר: בדרך כלל כל רועה שמגדל את הצאן  אינו מתכוון לטובת הצאן אלא לטובת עצמו, שיהיה לו גיזה, בשר, חלב, ועוד.  שהרי אין הוא שייך לצאן אלא הצאן שייך לו. לפיכך מבקש משה רבנו שיהיה מנהיג ישראל רועה כזה אשר כל כוונתו לטובת הצאן ואשר ימסור את נפשו למענו. ולא כצאן אשר אין להם רועה אשר הרועה אינו דואג להם אלא לעצמו. בקשתו של משה רבינו הייתה שיהיה להם לעם ישראל רועה שידאג לצאן מרעיתו. אחיי ורעיי תפילתי לאל היושב במרומים שאזכה למלא שליחותי בנאמנות. שאחוש שאני משרת תפקידי ושליחותי ולא שהתפקיד והשליחות משרתים אותי. ברצוני לברך את כל החברים היושבים בכינוס זה יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים ברבים מתוך קירוב לבבות ואהבת חינם למען כלל התושבים בעירנו, אמן.

 

אני מזמין את כלל התושבים לגלוש באתר וליהנות מהשירותים המוצעים בו.

  

  ,בברכה
ראובן יוסופוב- ראש המועצה הדתית