top_logo

דף קשר מועצה דתית 1

 בס"ד          

                        הרבנים הראשיים  לפתח תקווה

            תוצאת תמונה עבור הרבנים הראשיים לפתח תקווה

             הרה"ג אטיאס בנימין שליט"א         הרה"ג הרב מיכה הלוי שליט"א

                  הרב הראשי וראב"ד לפ"ת                    הרב הראשי לפ"ת

 

מזכיר הרב הראשי

הרב אטיאס בנימין

אריה דהאן

9051518 (לשכה)

054-8442452

 

מזכירת הרב הראשי

הרב מיכה הלוי

מיכל פופוביץ

9051577 (לשכה)

054-8177778

 

                                                                                          

 

לשכת ראש המועצה

 

 

ממונה המועצה הדתית

אייזנטל פלטיאל

9051520

054-5605664

מנהלת לשכת ראש המועצה ומדור גזברות

שושנה יוסף

9051520

054-7717567

לשכת מנכ"ל

 

 

 

מנכ"ל  המועצה הדתית

עופר אברהם

9051500

054-5282197

מנהלת לשכת מנכ"ל ומנהלת מחלקת משכורות

פרסיק   רוית

9051500

054-7717641

מדור גביה

עמר ניסים

9051526

054-7717644

 מחלקת מקוואות

 

 

 

רב המקוואות וטהרת המשפחה

הרב רוזנברג בן ציון

9231348

054-8038911

מ"מ מנהל מחלקת מקוואות

שושנה יוסף

9051520

054-7717567

תחזוקן

שרעבי יורם

9051515

054-7717660

מחלקת נישואין

9051536 פקס:

 

 

מ"מ מנהל מחלקת הנישואין

ספיר אריה

9051540

054-7717561

רשם נישואין

יניב כהן

9051528

050-6733902

מדריכת כלות

אסתר בוסקילה

9051532

050-4654828

מפקחת מקוואות

בן חמו דורית

9051532

054-8401062

מחלקת כשרות  9051534

פקס:

9305741

 

מנהל מחלקת הכשרות

פרסיק ינון

9051534

054-5904030

מזכיר מחלקת הכשרות

דהאן יוסי

9051508

052-7054500

מנהל מדור  כשרות

הרב שטרית אברהם

9225515

054-8038902

מפקח כשרות

הרב ינון אמרוסי

077-3231844

050-5834738

מפקח כשרות

דרשן בנימין

9237377

054-7717591

מפקח כשרות

צוברי דוד

054-7724924

054-6114187

מפקח כשרות

טימסית אלי

9249771

050-8676454

מפקח כשרות

קדם יוסף

9098092

052-4570417

מפקח כשרות

מדמון תומר

9093165

050-4084402

מפקח כשרות

וינברג אחיה

---------

050-8891607

 

     

מפקח כשרות

לרנר משה

5595695

052-7031319